ෂැංහයි, චීනය +86-13501921030(WhatsApp) [email protected]

අප අමතන්න

නිවස / අප අමතන්න

Shanghai BaZhou Industrial Co., Ltd.

දුරකථන: 0086-21-34710825
ෆැක්ස්: 0086-21-34710825
විද්යුත් තැපෑල: [email protected]
WhatsApp: +86-13501921030
Address: Plant No. 6, No. 477 Tie Feng Road, Baoshan District, Shanghai, China.