ෂැංහයි, චීනය +86-13501921030(WhatsApp) [email protected]

පාරිභෝගිකයන්

නිවස / පාරිභෝගිකයන්

රටවල් 60+, 1000+ පාරිභෝගික තේරීම

Our products are exported to many countries & areas, such as Korea,Pakistan,Thailand, Japan, Denmark, Russia, South Africa, Nigeria, The USA, Australia, Canada, and so on.Thenumber of customers is up to 1000.

සමහර පාරිභෝගික සිද්ධි සංදර්ශන