නිෂ්පාදන

නිවස / නිෂ්පාදන

NPACK යනු ඇසුරුම්කරණ යන්ත්‍රෝපකරණවල ඉහළම සන්නාමයක් වන අතර ක්ෂේත්‍රයන්හි හොඳ කීර්තියක් ලබා ගනී රසායනික ද්‍රව්‍ය හා ආලේපන, ce ෂධ සහ ආහාර කර්මාන්තය.